Trang chủ / Tin Tức / Hướng dẫn đăng tải thông tin đấu thầu lên mạng

Hướng dẫn đăng tải thông tin đấu thầu lên mạng

 • Căn cứ điều 5 luật đấu thầu 43-2013 QH13 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư (một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
 • Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 22 của luật đấu thầu 2013 Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
 • Căn cứ thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.Viện giáo dục xây dựng Việt Nam nhận tư vấn đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn trên toàn Quốc.

1. Nội dung đăng tải thông tin đấu thầu và điều khoản thi hành.

Việc quy định nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu thống nhất về thông tin của các nhà thầu, phục vụ cho các chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra, truy xuất thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.

2. Các nội dung đăng tải thông tin đấu thầu.

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông báo mời quan tâm (đối với lựa chọn nhà thầu), thông báo mời sơ tuyển (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư)
 • Thông báo mời chào hàng (đối với lựa chọn nhà thầu), thông báo mời thầu (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư).
 • Thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải.
 • Danh sách ngắn (đối với lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư).
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.
 • Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Danh mục (thông tin) dự án có sử dụng đất.
 • Danh mục (thông tin) về dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
 • Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam.
 • Thông tin về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 • Thông tin giảng viên về đấu thầu.
 • Thông tin cơ sở đào tạo về đấu thầu..

3. Các đối tượng tham gia đăng tải thông tin đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Để tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và phải đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Nguyên tắc đăng tải thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

 • Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ được Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp 01 chứng thư số khi thực hiện đăng ký (một lần) tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chứng thư số bao gồm tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, tên của tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư số, thông tin thời hạn có hiệu lực của chứng thư số,thông tin khác cho mục đích quản lý, sử dụng, an toàn, bảo mật do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số là 01 năm kể từ ngày chứng thư số được cấp. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, tổ chức, cá nhân đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được đăng ký thêm chứng thư số.
 • Thông tin do bên mời thầu tự đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu là thông tin không hợp lệ trong việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chịu trách nhiệm giải trình và tuân thủ các quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 75, Điều 79, Điều 80 của Luật Đấu thầu, Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này và thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Thông tư này.

Chú ý: Theo thông tư liên tịch 07/2015 tất cả các bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trước 02 ngày khi mở thầu.

Check Also

Nhiều hạn chế về sử dụng nguồn lực trong đấu thầu

 Nghị quyết số 05-NQ/TW vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *